Een voorlopig bezitsrecht in hoofde van de erfgenamen die de gehele nalatenschap in hun bezit mogen nemen en elke vordering mogen instellen of doorvoeren. De erfgerechtigde zet hierbij het bezit van de erflater voort, zonder enige formaliteit en met het recht om alle bezitsvorderingen in te stellen.

Deze erfgenamen mogen dan ook tijdelijk, tot vaststaat aan wie de goederen toebehoren, die goederen in hun bezit nemen. Ze mogen er de vruchten van innen (bv. de huurinkomsten). Zo nodig moet deze erfgenaam de goederen of vruchten toekennen aan hem die het toebehoort.