Een particulier of rechtspersoon aan wie het beheer van een goed, vaak een onroerend goed, wordt toegewezen. Die persoon krijgt daarbij een volmacht om het onroerend goed, binnen de gemaakte afspraken, te beheren. Ten aanzien van de huurders zal de rentmeester zich als de eigenaar-verhuurder opstellen. De huuropbrengsten worden na aftrek van zijn loon en de kosten aan de feitelijke eigenaar overgemaakt. De rentmeester neemt geen taken op die tot het takenpakket van de syndicus behoren.

In België is het rentmeesterschap strikt gereglementeerd. Het gaat dan ook om een erkend beroep, waarbij de rentmeester over een BIV-erkenning moet beschikken. Hierdoor moet de rentmeester niet alleen over de benodigde kennis en ervaring beschikken, maar moet hij zich ook voortdurend bijscholen en zich schikken naar de deontologische regels van het BIV.