Een balansnotering waarbij de vaste activa de vlottende activa het eigen vermogen en het vreemd vermogen niet in absolute cijfers worden opgenomen maar wel in een percentage ten opzichte van het balanstotaal. Een vergelijkende studie in absolute cijfers is vaak heel lastig terwijl een vergelijkende studie op basis van een procentuele balans een en ander makkelijker maakt.