Bevoorrechte aandelen. Als houder van preferente aandelen krijg je bepaalde bijzondere rechten (voordelen) toegewezen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de dividenduitkering bij voorrang aan preferente aandeelhouders geschiedt.

Wist je dat niet alle aandelen onder dezelfde categorie vallen? Wie belegt op de aandelenmarkt, koopt de gewone, klassieke aandelen. Maar er is een onderverdeling in aandelen tussen gewone aandelen en preferente aandelen. Met beide koop je een deeltje van het bedrijf, maar toch heeft een preferente aandeelhouder een iets ander type aandelen in handen. Is het interessanter om vaker preferente aandelen te kopen, en hoe ken je het verschil tussen preferente en klassieke aandelen?

Hogere dividenden

Aandeelhouders van preferente aandelen krijgen vaak hogere dividenden uitbetaald dan wie enkel een het klassieke aandeel aanhoudt. Vaak is het dividend voor preferente aandelen zelfs als een vast percentage bepaald. Bijna zoals de intrest op een obligatie. Je kunt als preferente aandeelhouder behoorlijk zeker inschatten wat voor bedrag je aan dividend zal ontvangen.

Lees meer: Welke soorten dividenden bestaan er zoal?

Daarom krijgen de dividenden van preferente aandelen ook voorrang bij het uitbetalen. Om zeker te zijn dat er voldoende budget is, krijgen eerst de aandeelhouders van de preferente aandelen hun dividenden uitbetaald. Omwille van deze reden wordt een preferent aandeel soms beschreven als een oplossing tussen een obligatie en een aandeel. Je krijgt als houder een vaste uitkering, maar ondergaat wel de koersschommeling van een aandeel.

Geen stemrecht

Als aandeelhouder van preferente aandelen heb je echter geen, of soms zeer weinig, stemrecht. Een normale, klassieke aandeelhouder mag bij elke algemene vergadering van aandeelhouders aanwezig zijn en zijn stemrecht uitoefenen per aandeel dat hij bezit. Een preferente aandeelhouder krijgt meer rechten wat dividenden betreft, maar heeft weinig tot geen inspraak op de aandeelhoudersvergaderingen.

Enkel bij zaken die deze aandeelhouder direct aangaan, zoals het wijzigen van het vastgestelde dividend, mag ook hij stemmen. De stemrechten van de preferente aandeelhouders zijn niet voor elk bedrijf gelijk. De rechten en plichten van de verschillende types aandeelhouders worden vaak beschreven in het jaarverslag van het bedrijf.

Hogere rang bij liquidatie

Stel dat een bedrijf in faling gaat of kiest om op te houden met zijn activiteit en over te gaan tot liquidatie. Alle activa worden verkocht om de schulden te voldoen en aandeelhouders te betalen. De waarde waarvoor activa in de boeken staat is niet altijd gelijk aan de liquidatiewaarde. Vandaar dat er een rangorde bestaat aan de passiefzijde ook.

Overheden, banken, obligatiehouders,… staan altijd op de eerste rij om hun schulden in te vorderen. Aandeelhouders zijn de allerlaatsten die nog een deel van de koek krijgen bij liquidatie van een bedrijf. Preferente aandeelhouders echter, staan tussen de obligatiehouders en de aandeelhouders van klassieke aandelen. Als houder van een preferent aandeel krijg je dus voorrang in geval van liquidatie van het bedrijf.

Hoe te vinden en risico’s

Er zijn uiteindelijk maar weinig bedrijven die effectief preferente aandelen uitgeven. Vaak zijn het banken, vastgoedondernemingen, of bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Om hun preferente aandelen te vinden kan je best op zoek gaan naar lijstjes die zijn samengesteld door gespecialiseerde websites. Kijk ook zeker na dat er voldoende liquiditeit is, zodat je makkelijk kan aan- en verkopen.

In de naam van een preferent aandeel kan je soms al lezen hoe hoog het dividend is dat wordt uitgekeerd. Hou er als aandeelhouder steeds rekening mee dat preferente aandelen een tussenvorm zijn tussen klassieke aandelen en obligaties. Met een mix van risico’s en voordelen die verbonden zijn aan beide financiële activa.

Het is dus perfect mogelijk dat een bedrijf op een bepaald moment besluit om alle preferente aandeelhouders hun kapitaal uit te keren. Daarbij betalen ze een laatste keer dividend, maar zo zijn ze van hun verplichtingen af om dividend te betalen. Bij een obligatie is dat bijvoorbeeld niet toegestaan. Ook kan de uitkering van het dividend een keertje worden overgeslagen, wat verboden is bij obligaties.