Dit is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (crediteuren en overige schulden op korte termijn). Is dit verschil positief dan wordt er meer eigen vermogen aangetrokken dan dat er wordt geïnvesteerd in vaste activa.