Deze ratio geeft de verhouding weer tussen enerzijds het vreemd vermogen op lange termijn en anderzijds de som van het vreemd vermogen op korte termijn en het eigen vermogen. Bij het lang vreemd vermogen gaat het om terugbetalingstermijnen groter dan een jaar bij kort vreemd vermogen om terugbetalingstermijnen korter dan een jaar. Deze ratio geeft met andere woorden weer in welke mate de onderneming op lange of korte termijn moet voldoen aan haar betalingsverplichtingen.