De situatie waarbij de huurder zijn huurovereenkomst aan een derde overdraagt die de verbintenissen overneemt en die rechtstreeks de huurder wordt van de oorspronkelijke verhuurder. In tegenstelling tot bij onderverhuringen ontstaat er hier wel een rechtsband tussen de oorspronkelijke verhuurder en de nieuwe huurder.

De Woninghuurwet houdt een principieel verbod in op huuroverdracht, tenzij de verhuurder daar schriftelijk en voorafgaandelijk mee instemt. Indien de verhuurder dat doet, neemt de nieuwe huurder alle verbintenissen over en ontslaat de verhuurder de oorspronkelijke huurder van zijn toekomstige verplichtingen. Per overeenkomst kan hier echter wel van worden afgeweken. Zo kan perfect worden overeengekomen dat de oorspronkelijke huurder borg staat voor de betaling van de huurgelden door de nieuwe huurder.