Het eigen vermogen is het verschil tussen alle bezittingen en schulden. Dit wordt zowel gebruikt bij gezinnen als bij vennootschappen.

In een vennootschap wordt het eigen vermogen bepaald door de schulden af te trekken van de activa. Het eigen vermogen van een vennootschap wordt opgebouwd door de inbreng in het kapitaal en de gecumuleerde toevoeging van de bedrijfswinsten. Wanneer een bedrijf verlies lijdt bij uitbetaling van dividenden of kapitaalverminderingen (en nog enkele andere gebeurtenissen) daalt het eigen vermogen. Bij winst en bij kapitaalverhogingen neemt het eigen vermogen van een vennootschap toe.