Een onafhankelijk rapport dat informatie bevat met betrekking tot de bodemkwaliteit van een perceel. Het bodemattest geeft aan of de grond al dan niet vervuild is. Het bodemattest is een noodzakelijk instrument om een onroerend goed te verkopen in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Vlaanderen levert het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) dergelijke bodemattesten af. Hiervoor gaat OVAM te rade in haar databank. Indien er sprake is van verontreinigde gronden, maakt OVAM daar gewag van. Indien er in de databank geen verontreiniging wordt vermeld, geeft OVAM een blanco bodemattest af. Dit wil enkel zeggen dat OVAM geen kennis heeft van verontreiniging, maar het biedt anderzijds geen uitsluitsel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt de procedure via het departement Leefmilieu.

Het bodemattest is noodzakelijk om een perceel grond te verkopen. Enkel na goedkeuring van het OVAM of na aflevering van een blanco attest kan de verkoop plaatsvinden. De koper moet ten laatste bij het ondertekenen van het compromis kennis hebben van het bodemattest.

Indien het bodemattest aangeeft dat er een risico-activiteit op het perceel grond heeft plaatsgevonden, zal er een bodemsaneringsdeskundige ter plaatse komen om een analyse uit te voeren. Wanneer deze analyse geen verontreiniging aan het licht brengt, kan de transactie alsnog plaatsvinden. In het andere geval is bijkomstig onderzoek nodig en moeten er eventueel ook saneringswerken worden uitgevoerd. Meestal worden er tussen de koper en de verkoper afspraken gemaakt met betrekking tot de kostprijs van de saneringswerken.