Een ambtshalve kwijtschelding van de overbelasting. Aan een dergelijke ambtshalve ontheffing worden wel verschillende voorwaarden gekoppeld zo moet het bijvoorbeeld gaan om een materiële vergissing van de Administratie en zo moet de belastingplichtige over een wettelijke reden beschikken om de stukken niet aan te brengen voor het verstrijken van de bezwaartermijn (in de onmogelijkheid beschikken).