Een achtergestelde lening of obligatie verschilt van een gewone lening of obligatie door zijn achtergesteld karakter  id est het achtergesteld zijn ten opzichte van andere schuldeisers. In de praktijk zullen andere schuldeisers dus voorrang hebben bij de vereffening (bv. de niet betaalde leverancier) die situatie werd dan ook contractueel vastgesteld tussen de partijen onderling (waarbij de kredietverstrekker een hogere rente kreeg toegekend om dit hoger risico in te dekken). Dit wil echter niet zeggen dat de houder van een dergelijke achtergestelde lening/obligatie als laatste komt: hij zal nog steeds voorrang hebben op de wettelijk achtergestelden (vennoten en aandeelhouders). Toch moeten we volledigheidshalve melden dat in de praktijk de restwaarde die toegekend kan worden aan de houders van een achtergestelde lening meestal zeer beperkt blijft.