Oh oh, Ad Blocker gedecteerd!
Het lijkt erop dat je een Ad Blocker gebruikt op De Beleggersgids. Gelieve de Ad Blocker uit te schakelen en advertenties toe te laten op onze website. De Beleggersgids is afhankelijk van inkomsten uit advertenties om jou alle artikels gratis te brengen. Gun je ons geen inkomsten? Ga verder

Woordenboek

Term Definitie
à Pari

Letterlijk "op gelijke wijze" (Lat.). Het slaat op het gelijke karakter en wordt vooral in twee betekenissen gebruikt: (a) het feit dat het nominaal bedrag van de geëmitteerde aandelen in een NV volledig (= à Pari) tot het nominaal bedrag moeten volstort worden; (b) wanneer een koers en de nominale waarde gelijk zijn aan elkaar.

Aandeel

Een aandeel is een eigendomsbewijs van een bedrijf. De koper van een aandeel wordt mede-eigenaar van het bedrijf, en wordt aandeelhouder genoemd. Door het kopen van een aandeel, verwerft de koper bepaalde economische en juridische rechten bij een bedrijf. 

Aandeelhouder

Een aandeelhouder wordt mede-eigenaar van een bedrijf wanneer hij aandelen verwerft. Bij een beursgenoteerde bedrijven worden aandelen verhandeld op de beurs en wordt het idee om mede-eigenaar te zijn wat moeilijker te bevatten.

Net zoals bij grote multinationals kan je aandelen verwerven van een kleinere vennootschap, al dan niet bij de oprichting ervan.

Als aandeelhouder verkrijg je bepaalde stemrechten op de Algemene Vergadering.

Aandelenfonds

Een beleggingsfonds dat voornamelijk in aandelen belegt. Het voordeel van een dergelijk fonds is dat men ineens in een heel groot assortiment aan aandelen belegt. Ieder fonds heeft zijn eigen eigenschappen, waarbij sommige fondsen wereldwijd in een bepaalde sector beleggen, maar anderen ook gewoon beleggen in grote bedrijven in een bepaald land. Door te beleggen in een aandelenfonds beperk je het risico van een enkel aandeel en zal je voornamelijk de markttendens volgen.

Aandelenklasse

Manier van indelen van aandelen, in een beleggingsfonds, binnen een bepaalde klasse. Iedere klasse verschilt op basis van zijn unieke eigenschappen: zijn kostenstructuur, een eventuele instapdrempel, de eventuele muntindekking, de noteringsmunt, de aard van het aandeel (kapitaalaandelen ten opzichte van distributieaandelen), in functie van zijn doelgroep (institutioneel ten opzichte van particulier), ... Een voorbeeld hiervan zijn lockfondsen, waarbij de aandelenklasse een Lock-mechanisme heeft (aandelenklasse met verliesbeperking).

Aandelenkorf

Een aandelenkorf is een 'mandje' met een specifiek aantal aandelen. Het dient vaak als onderliggende waarde van fondsen met een vaste looptijd.

Aankoopkosten

Bij het kopen van een pand betaal je niet alleen de koopprijs van het pand in kwestie, maar dien je ook enkele aanvullende kosten te betalen. Deze kosten worden ook wel de aankoopkosten genoemd. Onder de aankoopkosten vallen de registratiebelasting of btw, maar ook het ereloon van de notaris en de aktekosten

Aanslagbiljet

Het papieren stuk waarop de fiscus, ten aanzien van de belastingplichtige, het bedrag van de verschuldigde belasting of de terug te storten bijdragen (voorafbetalingen) aangeeft. Met dit stuk wordt de belastingplichtige geacht voldoende in kennis te zijn gesteld.

Aanslagjaar

Dit is het jaar waarin de belasting verschuldigd is. Dit is niet hetzelfde jaar als het jaar waarin u de belastbare inkomsten heeft verkregen, id est het voorgaande inkomstenjaar. Een aanslagjaar begint te lopen op 1 januari en stopt op 31 december, de belastbare inkomsten werden verkregen in het voorgaande jaar.

Abattement

Het abattement is een vrijstelling die op de registratierechten geldt bij het kopen van een huis of het aanschaffen van een stuk bouwgrond. Je krijgt deze vrijstelling alleen als je op het moment van aankopen - samen of apart - geen andere woning op je naam hebt staan. Je mag wel huren, maar er mag geen koopwoning op je naam staan. Volgens de vrijstelling hoef je op de eerste schijf ter waarde van 15.000 euro van de aankoopprijs van je woning of bouwgrond geen registratierechten te betalen. 

Accountant

Een accountant is een persoon die jaarrekeningen opmaakt, controleert of de financiële administratie voert. Het begrip slaat zowel op het beroep als op de wettelijke titel die de uitvoerder van dat beroep mag dragen. Om deze wettelijk beschermde titel te mogen dragen is een specifieke opleiding noodzakelijk.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening of obligatie verschilt van een gewone lening of obligatie door zijn achtergesteld karakter, id est het achtergesteld zijn ten opzichte van andere schuldeisers. In de praktijk zullen andere schuldeisers dus voorrang hebben bij de vereffening (bv. de niet betaalde leverancier), die situatie werd dan ook contractueel vastgesteld tussen de partijen onderling (waarbij de kredietverstrekker een hogere rente kreeg toegekend om dit hoger risico in te dekken). Dit wil echter niet zeggen dat de houder van een dergelijke achtergestelde lening/obligatie als laatste komt: hij zal nog steeds voorrang hebben op de wettelijk achtergestelden (vennoten en aandeelhouders). Toch moeten we volledigheidshalve melden dat, in de praktijk, de restwaarde die toegekend kan worden aan de houders van een achtergestelde lening meestal zeer beperkt blijft.

Acid test ratio

Deze ratio drukt de liquiditeit van een onderneming uit in enge zin (vergelijk met de current ratio). Er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met de voorraden aangezien deze niet voldoende vlottend (in geld om te zetten) zijn, ze moeten immers eerst verkocht worden. Over het algemeen wordt een onderneming met een quick ratio van >=1 als gezond aanzien.

Activa

Dit is de totaliteit aan bezittingen van een bedrijf. De activa worden in geld uitgedrukt. 

AEX index

De Amsterdam Exchange Index (AEX) is de belangrijkste Nederlandse beursindex. De index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 aandelen met de grootste marktkapitalisatie op de Nederlandse effectenbeurs, Euronext Amsterdam.

De index wordt berekend als gewogen gemiddelde van de koersen van deze 25 aandelen.

De samenstelling en herweging van de index vindt tweemaal per jaar plaats na de eerste handelsdag van maart en de eerste handelsdag van september.

AIFM Richtlijn

AIFM is de Engelstalige afkorting voor 'Alternative Investment Fund Managers', oftewel de beheerders van alternatieve beleggingsfondsen. Deze richtlijn laat alle AIFM's een goedkeuringsprocedure doorlopen, helpt de transparantie te bevorderen en gaat de AIFM's voortdurend onderwerpen aan strikte standaarden. De Richtlijn helpt op die manier tekortkomingen in nationale wetgevingen te compenseren, waardoor beleggers bij grensoverschrijdende activiteiten toch een mate van zekerheid hebben.

Aktekosten

De aktekosten vallen onder de aankoopkosten van een woning, ofwel extra kosten die je op de aankoopprijs van een pand moet betalen. Er zijn twee soorten aktekosten, namelijk aankoopaktekosten (aktekosten verbonden aan de notariële akte van de aankoop) en de leningaktekosten (aktekosten verbonden aan de leningsakte).

Algemene vergadering

De algemene vergadering is in een vennootschap (nv, bvba, cvba) het orgaan aan wie door de wet exclusieve bevoegdheden zijn toegekend. 
De belangrijkste bevoegdheden zijn het wijzigen van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging. Elke aandeelhouder met stemrecht heeft een invloed op de werking van een vennootschap, in verhouding tot het % aandelen in bezit.

Ambtshalve ontheffing

Een ambtshalve kwijtschelding van de overbelasting. Aan een dergelijke ambtshalve ontheffing worden wel verschillende voorwaarden gekoppeld, zo moet het bijvoorbeeld gaan om een materiële vergissing van de Administratie en zo moet de belastingplichtige over een wettelijke reden beschikken om de stukken niet aan te brengen voor het verstrijken van de bezwaartermijn (in de onmogelijkheid beschikken).

American Stock Exchange

De AMEX is de effecten- en optiebeurs in New-York, heel vaak aangeduid met de term Wall Street, maar toch verschillende van de NYSE (New York Stock Exchange). Sinds 2008 draagt AMEX in feite de term NYSE Market, maar om verwarring te vermijden wordt in financiële literatuur de term AMEX ook nog steeds vlot gehanteerd.

De Beleggersgids

Heldere en begrijpbare kennis, inzichten, inspiratie en nieuws over investeren in vastgoed, beleggingen, investeringen en geld.

Al 8.095 abonnees en groeiend

Top
×

De interessantste artikels wekelijks in je mailbox? Schrijf je in!

Ik ga akkoord met de voorwaarden
×

De interessantste artikels in je mailbox.

Ik ga akkoord met de voorwaarden