Huurinkomsten kadastraal inkomen

Stel dat u nog steeds kon huren tegen een huurprijs daterende uit 1975. Aanlokkelijk? Naar aanleiding van de vraag van de Minister van Financiën welke inspanningen nodig zijn om een algemene herschatting van de kadastrale inkomens door te voeren, werd in de geschreven pers en andere media heel wat aandacht besteed aan het kadastraal inkomen.

Maar wat is nu precies het kadastraal inkomen?

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen definieert het kadastraal inkomen als het gemiddeld normaal netto-inkomen van één jaar. Er wordt een kadastraal inkomen vastgesteld voor alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, maar ook, al geven we het louter mee voor de volledigheid, voor het materieel en outillage, die onroerend zijn door of hun natuur of hun bestemming. 

Het kadastraal inkomen is een vermoed onroerend inkomen. Vaak stemt dit vermoede inkomen evenwel niet overeen met het werkelijke inkomen. Het kadastraal inkomen wordt bovendien vastgesteld bij vergelijking met de marktcriteria van een bepaald ogenblik. En hier wringt nu net het schoentje. Die marktcriteria worden bepaald in functie van de normale huurprijzen waarbij de abnormaal hoge en lage prijzen eruit gefilterd worden. 

De thans gehanteerde kadastrale inkomens zijn echter de weergave van de marktsituatie per 1 januari 1975. Niettegenstaande het kadastraal inkomen in principe om de tien jaar dient te worden herzien (dit noemt men de kadastrale perekwatie), is dergelijke herziening evenwel een omslachtige en zoals de voorbije week nog maar eens is gebleken, een politiek zeer delicate operatie. Dat is dan ook de reden waarom deze herziening telkenmale werd uitgesteld. Teneinde het uitblijven van deze herzieningen toch enigszins op te vangen, werd begin jaren 90 besloten de kadastrale inkomens jaarlijks te indexeren.

Lees meer: Hoe het rendement op vastgoed berekenen?

Wat is het nut van het kadastrale inkomen? 

Het kadastraal inkomen wordt in de regel gebruikt om het onroerend inkomen van onroerende goederen die de belastingplichtige zelf voor privédoeleinden gebruikt, alsook deze die hij verhuurt aan natuurlijke personen die ze evenzeer voor private doeleinden gebruiken, vast te stellen. Aldus is vastgoedfiscaliteit in ons land gebaseerd op een vehikel dat op z’n minst verouderd kan genoemd worden. Een waardering van de kadastrale inkomens anno 2015 zou voor heel wat belastingplichtigen tot gevolg hebben dat hun onroerend inkomen zwaarder belast wordt. Om af te sluiten willen we evenwel nog meegeven dat de belastingplichtige in principe ertoe gehouden is, en dat uit eigen beweging, om wanneer hij verbeteringswerken uitvoert aan zijn onroerend goed, dit binnen de 30 dagen na voltooiing te melden aan de administratie van het kadaster

 

Jens Rau

Jens Rau is advocaat aan de balie van Kortrijk en maakt deel uit van het advocatenkantoor Belexa.

Hij schrijft af en toe een artikel voor de De Beleggersgids met daarin een handig juridisch weetje.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.