De aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 11 mei 2016 om 10.30 uur in Kortrijk Xpo Meeting Center, Doorniksesteenweg 216 (P7), 8500 Kortrijk.

AGENDA

 1. 1  Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015, waaronder toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité over het remuneratieverslag dat deel uitmaakt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

 2. 2  Verslag van de commissaris over het boekjaar 2015

 3. 3  Goedkeuring van het remuneratieverslag over het boekjaar 2015

  Voorstel tot besluit: de algemene vergadering keurt het remuneratieverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015 goed.

 4. 4  Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015, en bestemming van het resultaat

  Voorstel tot besluit: de jaarrekening over het boekjaar 2015, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € 355 139 604. De algemene vergadering besluit het resultaat als volgt te bestemmen:

– overgedragen winst van het vorige boekjaar: – toevoeging aan de wettelijke reserve:
– toevoeging aan de overige reserves:
– uit te keren winst:

€ 37 648 448 € – 4 300 € – 342 311 280 € 50 472 472

De algemene vergadering besluit een brutodividend uit te keren van € 0,90 per aandeel. Vraagstelling

 1. 5  Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

  Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit als volgt:

  1. 5.1  Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht

   gedurende het boekjaar 2015.

  2. 5.2  Er wordt kwijting verleend aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht

   gedurende het boekjaar 2015.

 2. 6  Bepaling van het aantal bestuurders

  Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur wordt het aantal bestuurders van veertien naar vijftien verhoogd.

 3. 7  Benoeming van bestuurders

  De bestuurdersmandaten van de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Baudouin Velge, en het mandaat van onafhankelijk bestuurder van Lady Barbara Judge en de heer Manfred Wennemer vervallen vandaag. De raad van bestuur heeft Mevr. Celia Baxter, Pamela Knapp, Martina Merz en Emilie van de Walle de Ghelcke, en de heren Christophe Jacobs van Merlen en Henri Jean Velge als bestuurder voorgedragen.

  Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

  1. 7.1  Mevr. Celia Baxter wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het

   Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Celia Baxter aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

  2. 7.2  Mevr. Pamela Knapp wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Pamela Knapp aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

  3. 7.3  Mevr. Martina Merz wordt als onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen en van bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code, benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering: uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door mevr. Martina Merz aangereikte informatie blijkt dat zij aan de toepasselijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.

  4. 7.4  Mevr. Emilie van de Walle de Ghelcke wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.

  5. 7.5  De heer Christophe Jacobs van Merlen wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering.

  6. 7.6  De heer Henri Jean Velge wordt als bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar, tot en met de in het jaar 2020 te houden gewone algemene vergadering

 4. 8  Herbenoeming van de commissaris

  De opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, vervalt vandaag.

  Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur, handelend op aanbeveling van het audit en finance comité, en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de algemene vergadering de opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm

van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door mevr. Charlotte Vanrobaeys, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2019 te houden gewone algemene vergadering. De commissaris is belast met de controle op de jaarrekening en op de geconsolideerde jaarrekening.

 1. 9  Bezoldiging van de bestuurders

  Voorstel tot besluit: op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt:

  1. 9.1  De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn

   opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vaste bedrag van € 42 000, en op het variabele bedrag van € 4 200 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur (met een maximum van € 25 200 voor zes vergaderingen).

  2. 9.2  De vergoeding van de voorzitter van het audit en finance comité voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter en lid van dat comité gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van € 4 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van dat comité.

  3. 9.3  De vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het audit en finance comité en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van de opdracht als voorzitter of lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het variabele bedrag van € 3 000 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.

  4. 9.4  De vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur voor de uitoefening van al zijn opdrachten in de vennootschap gedurende het boekjaar 2016 wordt gehandhaafd op het vaste bedrag van € 250 000. Met uitzondering van ondersteuningselementen zoals een dienstauto, infrastructuur, telecommunicatie, verzekering en terugbetaling van kosten zal de voorzitter, conform het remuneratiebeleid van de vennootschap, geen recht hebben op enige bijkomende vergoeding.

 2. 10  Bezoldiging van de commissaris

  Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit de bezoldiging van de commissaris voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2015 op € 95 000 te handhaven, en de bezoldiging voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2015 van € 221 068 naar € 214 839 te verminderen.

 3. 11  Goedkeuring van bepalingen inzake controlewijziging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen

  Voorstel tot besluit: de algemene vergadering besluit, conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, tot goedkeuring van de bepalingen inzake controlewijziging die op de vennootschap van toepassing zijn en in de overeenkomst tot kredietverstrekking van 11 februari 2016 tussen Bekaert Coördinatiecentrum NV en de vennootschap als ontlener, en BNP Paribas Fortis SA/NV als uitlener, opgenomen zijn.

  Toelichting: conform de bepalingen van artikel 15.10 van de bovenvermelde overeenkomst zal, in het geval van een controlewijziging over de vennootschap, de uitlener het krediet vervroegd kunnen beëindigen en/of de vervroegde terugbetaling van het krediet kunnen eisen. Het voorstel tot besluit wordt aan de algemene vergadering voorgelegd conform artikel 4.2 van de overeenkomst.

 1. 12  Afschaffing van de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap

  Voorstel tot besluit: de algemene vergadering stelt vast dat alle rechten verbonden aan de VVPR strips uitgegeven door de vennootschap hebben opgehouden te bestaan als gevolg van de wet van 27 december 2012, aangezien het enige recht belichaamd door deze VVPR strips (i.e. het recht om de verminderde roerende voorheffing toe te passen) vervallen is. Bijgevolg besluit de algemene vergadering om – voor zover als nodig – alle VVPR strips uitgegeven door de vennootschap af te schaffen.

 2. 13  Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2015, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening

  FORMALITEITEN

Om op deze Gewone Algemene Vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties de volgende bepalingen in acht nemen:

 1. Registratiedatum

  Het recht om aan de Gewone Algemene Vergadering deel te nemen wordt slechts verleend aan de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties van wie de effecten op hun naam geregistreerd zijn op de registratiedatum, d.i. om 24.00 uur Belgische tijd op woensdag 27 april 2016, hetzij in de registers van effecten op naam van de vennootschap (voor aandelen of warrants op naam), hetzij op een rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling (voor gedematerialiseerde aandelen of obligaties).

 2. Melding

  Bovendien moeten de aandeelhouders, de houders van warrants en de houders van obligaties van wie de effecten op de registratiedatum van woensdag 27 april 2016 geregistreerd zijn, uiterlijk op donderdag 5 mei 2016 aan de vennootschap melden dat ze aan de Gewone Algemene Vergadering willen deelnemen, als volgt:

  • –  De eigenaars van aandelen of warrants op naam die persoonlijk aan de Gewone Algemene Vergadering willen deelnemen moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde deelnameformulier invullen en uiterlijk op donderdag 5 mei 2016 aan de vennootschap bezorgen.

  • –  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of obligaties moeten een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde effecten ze willen deelnemen uiterlijk op donderdag 5 mei 2016 door een van de volgende bankinstellingen doen opstellen:
    in België: ING Belgium, Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank,

   Belfius Bank;

   •   in Frankrijk: Société Générale;

   •   in Nederland: ABN AMRO Bank;

   •   in Zwitserland: UBS.

    De houders van warrants en de houders van obligaties kunnen de Gewone Algemene Vergadering enkel in persoon bijwonen, en hebben geen stemrecht.

 1. Volmachten

  De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op donderdag 5 mei 2016 aan de vennootschap bezorgen.

  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die de Gewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten een exemplaar van het volmachtformulier dat op het in punt 6 hierna vermelde website-adres ter beschikking is, invullen en uiterlijk op donderdag 5 mei 2016, samen met hun bovengenoemd attest, aan één van bovengenoemde bankinstellingen bezorgen.

  De aandeelhouders moeten de instructies op het volmachtformulier aandachtig lezen en opvolgen teneinde geldig vertegenwoordigd te zijn op de Gewone Algemene Vergadering.

 2. Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen

  Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de agenda van de Gewone Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of aan de agenda toe te voegen onderwerpen, door een schriftelijke melding aan de vennootschap uiterlijk op dinsdag 19 april 2016.

  In voorkomend geval zal de vennootschap uiterlijk op dinsdag 26 april 2016 een aangevulde agenda bekendmaken.

  De aandeelhouders moeten de instructies ter zake die te vinden zijn op het in punt 6 hierna vermelde website-adres aandachtig lezen en opvolgen.

 3. Het recht om vragen te stellen

  De aandeelhouders kunnen vóór de Gewone Algemene Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de raad van bestuur of aan de commissaris, door die vragen uiterlijk op donderdag 5 mei 2016 aan de vennootschap te bezorgen.

  De aandeelhouders moeten de instructies ter zake die te vinden zijn op het in punt 6 hierna vermelde website-adres aandachtig lezen en opvolgen.

 4. Adressen van de vennootschap – Documenten – Informatie

  Alle meldingen aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot een van de volgende adressen gericht worden:

  NV Bekaert SA
  Algemeen Secretaris – Algemene Vergaderingen President Kennedypark 18
  BE-8500 Kortrijk
  België

  Telefax: +32 56 23 05 46 – attentie Algemeen Secretaris – Algemene Vergaderingen E-mailadres: generalmeetings@bekaert.com

  Elke in deze oproeping vermelde uiterlijke datum betekent de uiterlijke datum waarop de desbetreffende melding door de vennootschap moet worden ontvangen.

Alle met het oog op de Gewone Algemene Vergadering vereiste documenten en overige informatie zijn ter beschikking op de bovengenoemde adressen of op het volgende website- adres:
www.bekaert.com/generalmeetings

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *