De eerste helft van 2016 werd afgesloten met een positief geconsolideerd nettoresultaat (aandeel van de groep) van 6,65 miljoen euro, tegenover een resultaat van 5,19 miljoen euro in het eerste semester van 2015.

Net als in de eerste helft van vorig boekjaar zijn het voornamelijk de voorverkochte projecten, zowel qua kantoren als residentiële projecten, die voor dit resultaat hebben gezorgd. De huurinkomsten van de gebouwen Vaci Greens (Boedapest), HBC (Boekarest) en Nysdam (Terhulpen) hebben hier ook hun aandeel in. De inkomsten van dit semester zijn dus opnieuw gevarieerd, twee nieuwe projecten (The One en Palatium) dragen voor de eerste keer bij aan de resultaten.

Tabel met geconsolideerde kerncijfers (in duizenden euro’s) – Beperkte controle door de Commissaris

Resultaten

30.06.2016

30.06.2015

Geconsolideerd nettoresultaat (aandeel van de groep) Resultaat per aandeel (in euro)
Aantal aandelen

Waarvan eigen aandelen

6.646,20 1,18 5.631.076 175.535

5.193,09 0,92 5.631.076 167.907

30.06.2016

31.12.2015

Totaal der activa
Kasmiddelen aan het einde van de periode Netto schuld (-)
Totaal geconsolideerd eigen vermogen

541.930 82.830 -265.824 120.903

552.208 23.158 -339.914 126.799

Opbrengst uit gewone activiteiten en geconsolideerd resultaat

De opbrengsten uit gewone activiteiten op 30 juni 2016 bedragen 60,79 miljoen euro. Deze bevatten vooral (a) de inkomsten uit de laatste schijf die betrekking hebben op het Trebel-project (€ 17,61 M), (b) de inkomsten afkomstig van de verkopen van de appartementen van de projecten Les Brasseries de Neudorf (Luxemburg ; € 7,92 M), Au Fil des Grands Prés (Bergen ; € 6,71 M), Port du Bon Dieu (Namen ; € 4,81 M), The One residentieel (Brussel ; € 4,32 M), La Sucrerie (Ath ; € 2,65 M), alsook (c) de huurinkomsten van de gebouwen Vaci Greens (Boedapest) en HBC (Boekarest) voor 5,42 miljoen euro.

De andere bedrijfsopbrengsten (€ 4,23 M) omvatten voornamelijk de verkoop van de participatie in Senior Island (project City Dox) in functie van de voortgang van de bouw van het rusthuis en het saldo van de verkoop van de aandelen AIR Properties (project AIR in Luxemburg).

Het operationele resultaat bedraagt 14,26 miljoen euro en werd beïnvloed door enerzijds de bijdrage van het Trebel-project (€ 6,62 M) als gevolg van de oplevering van het gebouw op 29 juni en anderzijds door de verkoop van de appartementen van de diverse residentiele projecten waaronder meer bepaald Les Brasseries de Neudorf (Luxemburg), Au Fil des Grands Prés (Bergen) en Port Du Bon Dieu (Namen) overeenkomstig de vordering van de werken (respectievelijk € 1,34 M, € 1,13 M en € 1,10 M).

De verkoop van het rusthuis van het project City Dox (€ 1,51 M), de eerste verkopen van appartementen van de projecten The One residentieel (€ 0,75 M) en Palatium (€ 0,54 M) in Brussel zorgen eveneens voor een positieve bijdrage aan het operationeel resultaat, evenals de netto huurinkomsten van de gebouwen Vaci Greens (Boedapest ; 2,67 M), HBC (Boekarest ; € 0,47 M) en Nysdam (Terhulpen ; € 0,41 M).

De algemene kosten bedragen ten slotte 3,25 miljoen euro.

1

Het netto financiële resultaat bedraagt -4,53 miljoen euro tegenover -2,36 miljoen euro in de eerste helft van 2015. De verhoging van de netto financiële lasten over de eerste helft kan voornamelijk verklaard worden door de stijging van de gemiddelde nettoschuld van ATENOR, gekoppeld aan de daling van de activering van de kosten ten opzichte van de eerste helft van 2015.

De belastingen bedragen € 3 miljoen euro op 30 juni 2016 en bevatten hoofdzakelijk enerzijds een overname van actieve uitgestelde belastingen die verband houden met de projecten ontwikkeld in ATENOR s.a. (€ 0,74 M) en anderzijds een boeking van belastingen en passieve uitgestelde belastingen die voornamelijk verband houden met de projecten Port Du Bon Dieu (€ 0,80 M), Les Brasseries de Neudorf (€ 0,42 M) en The One (€ 0,39 M).

Het nettoresultaat van de eerste helft van het boekjaar bedraagt 6,65 miljoen euro. Geconsolideerde balans

Het geconsolideerd eigen vermogen bedraagt 120,90 miljoen euro, of 22,3% van het balanstotaal.
Op 30 juni 2016, bedroeg de netto schuld van de groep (met inbegrip van de geldmiddelen ten belope van € 82,83 M) 265,82 miljoen euro in vergelijking met een netto schuld van 339,91 miljoen euro op 31 december 2015 (met inbegrip van de geldmiddelen ten belope van € 23,16 M).
De vermindering van de netto schuld van de groep (€ -74,09 M) is voornamelijk te verklaren door de verkoop van het project AIR en de betaling van het saldo van de prijs van Trebel op 29 juni.

De “Gebouwen bedoeld voor verkoop” (geboekt als “Voorraad”) vertegenwoordigen de vastgoedprojecten in de portefeuille die momenteel ontwikkeld worden. Deze post bedraagt 360,63 miljoen euro, een netto stijging van 16,46 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2015. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van (a) de voortzetting van de werken van de projecten Hermes Business Campus (Boekarest), Vaci Greens (Boedapest) en The One in Brussel, (in totaal +25,33 miljoen euro) en (b) de verkoop van de appartementen van de projecten Port du Bon Dieu, Les Brasseries de Neudorf en UP-site die de voorraad verminderen ten belope van -12,04 miljoen euro. Het saldo van het netto verschil van deze post (+€ 3,17 M) is verspreid over de andere projecten in ontwikkeling.

Projecten in portefeuille

In de loop van de eerste jaarhelft zette ATENOR de ontwikkeling van haar projecten in portefeuille voort, en vonden er enkele belangrijke gunstige gebeurtenissen plaats.
Als gevolg van de laatste leveringen en nieuwe aankopen telt de portefeuille 15 projecten in ontwikkeling, in totaal goed voor ongeveer 680.000 m2.

De projecten kenden de volgende ontwikkelingen:

TREBEL

Op 29 juni kende ATENOR de voorlopige oplevering toe aan Algemene Aannemer BESIX/Jacques Delens na de bouw van het gebouw. Diezelfde dag kreeg het Europees Parlement dit gebouw opgeleverd, dat werd omgedoopt tot “Wilfried Martens”. De authentieke akte die deze verkoop vaststelt, werd verleden. Aangezien het resultaat sinds 2013 werd geboekt naarmate de ontwikkeling vorderde, draagt de oplevering van het gebouw sterk bij aan de resultaten van de eerste helft van 2016.

THE ONE – Europese wijk, Wetstraat, Brussel (29.000 m2 kantoren, 9.000 m2 woningen)
De bouwwerken werden voortgezet met het oog op een voorlopige oplevering eind 2018.
Op commercieel vlak is 32% van de appartementen al verkocht.
Het beroep tegen de bouwvergunning dat bekende verenigingen hebben ingediend bij de Raad van State kende intussen geen evolutie.

PALATIUM – Louizawijk, naast het justitiepaleis, Brussel (gemengd project van ongeveer 14.000 m2)
De herontwikkelingswerken die eind 2015 van start gingen, werden voortgezet met het oog op een voorlopige oplevering eind 2017. Op commercieel vlak is 31% van de appartementen al verkocht.

– Europese Wijk, Belliardstraat, Brussel (29.766 m2 kantoren)

2

CITY DOX – Kanaalzone, Biestebroekkaai, Anderlecht (gemengd project van ongeveer 145.000 m2)
De bouwwerken van de eerste fase betreffende de bouw van 93 woningen, 8.500 m2 geïntegreerde diensten aan ondernemingen, 71 serviceflats en een rusthuis, goed voor 39.500 m2 in totaal, zijn van start gegaan in juni.
Ter herinnering, de dochtervennootschap die het rusthuis realiseert heeft in december 2015 het voorwerp uitgemaakt van een verbintenis tot overdracht aan een institutionele belegger; de marge is geleidelijk geboekt naarmate de bouw vordert. De verkoop van de ruimtes die bestemd zijn voor diensten aan ondernemingen, de serviceflats en de appartementen gaat in september van start, een gericht marketingplan zal deze lancering ondersteunen.
De behandeling van de aanvraag voor verkavelingsvergunningen voor de tweede fase van het project, dat voornamelijk residentieel van aard is, en die in mei werd ingediend, is trouwens in volle gang.
Ter herinnering, deze tweede fase omvat de aanbesteding gelanceerd door CITYDEV.BRUSSELS die werd gewonnen door ATENOR; ze heeft betrekking op 16.393 m2 woningen, waarvan 12.471 m2 bedoeld voor geconventioneerd wonen.

VICTOR – Zuidwijk, tegenover het Zuidstation, Brussel (gemengd project van ongeveer 109.500 m2)
Het masterplan van de Zuidwijk zou regelgevende kracht moeten krijgen op grond van de bepalingen in de COBAT (Brussels Wetboek Ruimelijke Ordening). Op voorstel van de vergunnende overheid onderzoekt ATENOR de lancering van een architectuurwedstrijd die rekening houdt met de nieuwste parameters die zijn opgenomen in het masterplan. Na deze wedstrijd, en parallel aan het stedenbouwkundig onderzoek van het masterplan, zullen de bouw- en milieuvergunningsaanvragen zo snel mogelijk ingediend worden, met het oog op de uitvoering van het project Victor in 2020, zoals vermeld in het programma van de Regering. Ondertussen werden de voorbereidingswerken voor de sanering van de site verdergezet krachtens een administratieve vergunning uitgereikt door BIM.

UP-SITE ‐ Kanaalzone, Akenkaai, Brussel (357 woningen, 29.689 m2 kantoren)
De verkoop van de rest van de appartementen (10%) gaat voort in een bevredigend tempo.

LES BERGES DE L’ARGENTINE – Terhulpen (woon- en dienstenproject van om en bij de 26.000 m2)
De studies voor het PCAR zoals voorgesteld door de Gemeente zullen van start gaan na goedkeuring van het PCAR door het Gewest. Het doel is om een vergunningsaanvraag in te dienen voor het grootste deel van het project na goedkeuring van dit PCAR.
Een eerste vergunningsaanvraag voor de renovatie van de oude historische gebouwen (4.000 m2 kantoren en 4 woningen) wordt momenteel onderzocht.

NYSDAM – Terhulpen (kantoorgebouw van ongeveer 15.600 m2)
Ter herinnering, eind 2015 verwierf ATENOR van BNP Paribas Fortis Bank 100% van de aandelen van de s.a. HEXATEN, eigenaar van het kantoorgebouw Nysdam in Terhulpen. ATENOR herpositioneert in eerste instantie dit gebouw op de kantorenmarkt. Op termijn zal ATENOR, in goede verstandhouding met de lokale overheden, de alternatieve herontwikkelingsmogelijkheden ervan onderzoeken. Dit gebouw telt 15.600 m2 en 408 parkeerplaatsen. Er werden onlangs nieuwe huurcontracten gesloten voor de verhuur van 70%.

PORT DU BON DIEU – LOT 1 – Namen (140 woningen, 5 winkels, 1 restaurant)
Alle appartementen zijn voorlopig opgeleverd en de aanleg van de oevers is afgerond. De verkoop van de rest van de appartementen (24%) gaat voort aan een bevredigend tempo.

PORT DU BON DIEU – LOT 2 – Namen (Aankoop/Verkoop grond – 7.600 m2 kantoren)
De bouwwerken die in januari 2016 begonnen evolueren volgens schema voor een levering gepland voor ten laatste oktober 2017. De marge wordt geboekt naarmate de bouw vordert.

AU FIL DES GRANDS PRÉS – Wijk van de winkelgalerij “Les Grands Prés”, Bergen (gemengd geheel van ±70.000 m2)
De commercialisering van de eerste 4 woonblokken (134 woningen in totaal) door Wilink, een consortium dat gespecialiseerd is in de verkoop en het beheer van investeringsgoederen, werd succesvol voortgezet. De eerste drie blokken, die nog in aanbouw zijn, zijn immers volledig voorverkocht en de vierde is voor 73% verkocht. Dit commercialiseringsritme, overeengekomen met het consortium, zal de mogelijkheid bieden

3

om de voorverkoop van de resterende woningen af te sluiten tegen eind 2016, met een geplande levering van het vierde blok eind 2017.
Het gemeentelijk herzieningsplan van aanleg dat de andere percelen van het project omvat en de winkelgalerij met het nieuwe station verbindt, werd goedgekeurd. Op termijn kunnen hier enkele honderden woningen, buurtwinkels en kantoren ontwikkeld worden.

Een verkavelingsvergunningsaanvraag zal binnenkort worden ingediend.

LA SUCRERIE – Aat (183 woningen, 3 winkels, 1 crèche, goed voor 20.000 m2)
De bouw van de eerste twee fasen betreffende de realisatie van drie blokken (75 eenheden en 1 crèche) werden voortgezet voor een oplevering van juli 2016 tot eind 2016. De verkoop van de rest van de appartementen (41%) evolueerde in een bevredigend tempo.

LES BRASSERIES DE NEUDORF – Luxemburg-stad (87 woningen, 12 winkels – 11.500 m2)
Het einde van de bouwwerken is gepland voor het vierde kwartaal van 2016. Sinds eind december 2015 waren alle appartementen verkocht, wat wijst op het commerciële succes van dit project.

AIR – Wijk la Cloche d’Or, Luxemburg (11.000 m2 kantoren)
Het gebouw werd op 31 maart opgeleverd en de aandelen van de vennootschap die er eigenaar van is, Air Properties, werden op 7 april overgedragen.

NAOS – Site van Belval, Groothertogdom Luxemburg (gebouw met kantoren en winkels – 14.000 m2)
Zoals op 7 maart werd meegedeeld, sloten ATENOR en een groep privé-investeerders een samenwerkingsovereenkomst met het oog op de realisatie van een gemengd vastgoedproject (14.000 m2 van kantoren en winkels) op de site van BELVAL, Groothertogdom Luxemburg.
Het gebouw zal onderdak verlenen aan het moederbedrijf van de groep IT-bedrijven Arηs en A3T, een vennootschap voor consultancy, audit, boekhoudkundige diensten en fiscaal advies. Deze twee bedrijven zullen 40% van de oppervlakken van het gebouw in gebruik nemen.
Het project wordt uitgevoerd door de Luxemburgse vennootschap “NAOS”, waarvan ATENOR 55% in handen heeft.
De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning zal in het 4e kwartaal ingediend worden.

HERMES BUSINESS CAMPUS – D. Pompeiulaan, Boekarest (73.180 m2 kantoren)
Ter herinnering, het eerste gebouw is voor 100% verhuurd. Het tweede gebouw werd in maart 2016 opgeleverd en is voor ongeveer 80% verhuurd. Voor het derde gebouw, waarvan de bouw in mei 2015 begon voor een oplevering in december 2016, werd een huurovereenkomst gesloten met de vennootschap Genpact voor een vaste duur van 10 jaar.
De vooruitzichten van de kantoorhuurmarkt blijven gunstig in dit land, dat een economische groei kent. De eerste stappen zijn gezet met het oog op de verkoop van deze gebouwen, maar in dit stadium kan er nog geen timing gegeven worden.

DACIA – Intersection Calea Victoria et Boulevard DACIA, CBD, Bucarest (12.000 m2 de bureaux)
Zoals reeds werd aangekondigd, heeft ATENOR heeft de aankoop afgerond van twee aangrenzende percelen in het CBD van Boekarest in Roemenië. De site, gelegen op het kruispunt van twee hoofdverkeersaders van de Roemeense hoofdstad: Calea Victoria en DACIA Boulevard, is in totaal goed voor 5.000 m2 grondoppervlakte. Het terrein maakt het mogelijk om een nieuw kantoorgebouw van klasse A te ontwikkelen van ongeveer 12.000 m2 (bovengronds), dat voldoet aan de hoogste normen inzake ruimte-efficiëntie en energieprestaties, terwijl het harmonieus past in de omgeving van het historische centrum van Boekarest. Er zou een vergunningaanvraag moeten worden ingediend begin 2017.

VACI GREENS – Vaci Corridor, Boedapest (130.500 m2)
Het derde gebouw van 25.000 m2 werd opgeleverd in maart 2016 en wordt voor 60% bezet door General Electric. Onlangs werden er nieuwe huurcontracten gesloten, waardoor de bezettingsgraad nu 65% bedraagt.
De stappen die momenteel worden gezet met het oog op de verkoop van de eerste gebouwen gaan voort.

4

Andere informatie

Zoals eerder aangekondigd is ATENOR exclusieve onderhandelingen gestart met Europa Real Estate III sàrl om in een joint venture te stappen (90/10) via de vennootschap die onrechtstreeks de zakelijke rechten bezit op het project “REALEX”, gelegen tussen de Wetstraat en de Lalaingstraat in Brussel. Momenteel is er een due diligence aan de gang.

Voornaamste risico’s en onzekerheden

De lopende gerechtelijke procedures in het kader van de fiscale dossiers met de zogenaamde “kasgeldvennootschappen”, waarbij met name ATENOR en verschillende van haar leidinggevenden betrokken zijn, gaan verder.
In het kader van het dossier “E. Migeotte/Société Générale” (Frankrijk) had de Correctionele Rechtbank van Turnhout in januari 2015 erkend dat ATENOR en haar leidinggevenden te goeder trouw gehandeld hadden en dat er geen sprake was van enige inbreuk in hun hoofde, en de rechtbank had hen dan ook vrijgesproken. Het Parket tekende echter beroep aan tegen deze uitspraak. Het dossier werd in mei 2016 opnieuw beoordeeld door het Antwerpse Hof van Beroep. Het vonnis wordt op 28 september 2016 verwacht.

In het kader van het zogenaamde dossier “D-Facto – Cabepo” vaardigde de Correctionele Rechtbank van Brussel op 4 mei 2016 haar vonnis uit. De rechtbank heeft zich duidelijk uitgesproken over de totale afwezigheid van vervalsing en valse fiscale praktijken door ATENOR en haar leidinggevenden, met als rechtsgevolg de verjaring van de vervolgingen betreffende de andere vooroordelen die hen werden verweten. Er werd benadrukt dat de overeenkomsten die zowel door ATENOR en haar management werden gesloten, vrij zijn van enig strafrechtelijk verwijt. Bij het verstrijken van de beroepstermijn blijkt dat het Parket niet in hoger beroep wenste te gaan.

Het vonnis van 4 mei 2016 kan dan ook als definitief worden beschouwd op strafrechtelijk vlak.
De eisen van de belastingdienst als burgerlijke partij werden in duidelijke bewoordingen verworpen door de Rechtbank.
Het zogenaamde dossier “Erasmonde-American, Energy” zal in september 2016 voorkomen voor de Correctionele Rechtbank van Brussel.
Zoals ATENOR sinds het begin van de gerechtelijke procedures heeft meegedeeld en heeft herhaald in haar jaarverslagen, zijn ATENOR en haar leidinggevenden van mening dat ze geen fraude hebben gepleegd, noch een inbreuk hebben begaan en ze hebben er alle vertrouwen in dat hun goede trouw zal blijken voor de rechtbank.

Eigen aandelen

Op 31 december 2015 had ATENOR 4.480 eigen aandelen in handen.
Tijdens de eerste helft van 2016 heeft ATENOR s.a. 14.128 eigen aandelen gekocht, waarvan een deel vervolgens werd verkocht aan de begunstigden van de aandelenoptieplannen (AOP 2012), zodat ze momenteel 12.108 aandelen in haar bezit heeft.
De dochtermaatschappij ATENOR GROUP INVESTMENTS bezit 163.427 ATENOR aandelen om haar verplichtingen te vervullen ten aanzien van de begunstigden van de AOP 2013-2016.

Vooruitzichten voor het einde van het boekjaar 2016

Alle projecten evolueren zoals verwacht op stedenbouwkundig en commercieel vlak. De oplevering van de gebouwen AIR en Trebel was een belangrijk doel voor de eerste helft, dat met succes werd bereikt. De resultaten van 2016, die net als vorig jaar zullen steunen op de verkopen die gesloten werden in 2013, 2014 en 2015 in toekomstige staat van voltooiing van de gebouwen en appartementen, worden dus volop gerealiseerd. Deze resultaten zullen bovendien worden verhoogd met de huurinkomsten gegenereerd door de gebouwen in Boedapest (Vaci Greens), in Boekarest (Hermes Business Campus) en Terhulpen (Nysdam). Bovendien blijft ATENOR alert enerzijds om nieuwe projecten te verwerven die voldoen aan haar criteria, zoals zij heeft gedaan in de eerste jaarhelft en anderzijds om elke verkoopkans van projecten in de portefeuille aan te grijpen.

5

Tot slot is ATENOR, gezien de huidige marktomstandigheden, in de nabije toekomst van plan om over te gaan tot een of meer uitgiftes in het kader van haar nieuwe programma EMTN.

Als er zich geen belangrijke onvoorziene gebeurtenissen voordoen, verwacht ATENOR een positief resultaat te boeken dat haar toelaat om het dividendbeleid voort te zetten. Dit resultaat zou onder meer nog beïnvloed kunnen worden door de evolutie van de lopende onderhandelingen over de verkoop van gebouwen van VACI GREENS, waarvoor het in dit stadium onmogelijk is om een ondertekeningsdatump op te geven.

Dividendbeleid

ATENOR handhaaft haar dividendbeleid en biedt de aandeelhouders een aantrekkelijke en terugkerende vergoeding. Het niveau van het voorgestelde dividend wordt echter bepaald in functie van verschillende parameters en gegevens, waaronder de nodige middelen voor de ontwikkeling van de projecten in de portefeuille en de verwerving van nieuwe kansen.

Financiële agenda

Tussentijds bericht (derde kwartaal 2016) Bekendmaking van de jaarresultaten 2016 Algemene Vergadering 2016

Contact en Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO of Sidney D. Bens, CFO.

Tél +32 (2) 387.22.99 Fax +32 (2) 387.23.16 e-mail : info@atenor.be www.atenor.be

17 november 2016 9 maart 2017 28 april 2017

6

B. Verkorte financiële overzichten
Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat

Grondstoffen en gebruikte hulpstoffen (-)
Wijzigingen in voorraden gereed product en werk in uitvoering Personeelskosten (-)
Afschrijvingen (-)
Aanpassingen van waarde (-)
Overige bedrijfskosten (-)

BEDRIJFSRESULTAAT – EBIT

Financiële kosten (-)
Financiële opbrengsten
Aandeel in het resultaat van deelnemingen gewaardeerd volgens de “equity”-methode RESULTAAT VÓÓR BELASTING
Belastingen op het resultaat (-)
RESULTAAT NA BELASTING
Resultaat na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd

RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

Aandelen van de minderheidsbelangen

Resultaat (aandeel van de Groep)

WINST PER AANDEEL

Aantal aandelen
Basisresultaat
Verwaterd resultaat per aandeel

Andere elementen van het totaalresultaat

Resultaat (aandeel van de Groep)

Niet te herclassificeren elementen in de nettoresultaat van de toekomstige uitoefeningsperioden :
Voordelen van het personeel
Te herclassificeren elementen in de nettoresultaat van de toekomstige uitoefeningsperioden :

Omrekeningsverschillen
Cash flow hedge
Totaalresultaat (aandeel van de groep)

Globaal resultaat van de periode toerekenbaar aan derden

7

In duizenden EUR
Nota’s 30.06.2016 30.06.2015

Bedrijfopbrengsten

Omzet
Huuropbrengsten uit vastgoed

Overige bedrijfsopbrengsten

Winst (verlies) op afboeking van financiële activa Overige bedrijfsopbrengsten
Winst (verlies) op afboeking van niet financiële activa

Bedrijfskosten (-)

60.788

53.547 7.241

4.229

2.447 1.767 15

-50.761

-50.004 17.636 -2.260 -263

-15.870

14.256

-4.712 178 -74

9.648

-3.002

6.646

0

6.646

0

6.646

49.435

46.082 3.353

3.666

599 3.060 7

-40.657

-49.306 24.787 -1.077 -265 1.045 -15.841

12.444

-2.686 323 -94

9.987

-4.794

5.193

0

5.193

0

5.193

EUR

30.06.2016

30.06.2015

5.631.076 1,18 1,18

5.631.076 0,94 0,94

In duizenden EUR 30.06.2016 30.06.2015

0 0

6.646

0

-915 0 5.731

5.193

0

-866 0 4.327

7

B. Verkorte financiële overzichten (vervolg ) Geconsolideerde overzicht van de financiële positie

waarvan goodwill

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa Va s tgoedbel eggi ngen Immateriële activa

In duizenden EUR
Nota’s 30.06.2016 31.12.2015

9

69.879

465 0 3.370

81.064

696 0 3.398

Deelnemingen in verbonden entiteiten
Deelnemingen gewaardeerd volgens de “equity”-methode Uitgestelde belastingvorderingen
Overige financiële vaste activa
Afgeleide instrumenten
Handelsvorderingen en overige vorderingen (vast deel) Overige vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Activa aangehouden voor verkoop
Voorraden 10 Overige financiële vlottende activa 4 Afgeleide instrumenten
Belastingvorderingen
Handelsvorderingen en overige vorderingen
Betalingen van voorschotten, vlottende
Kas en kasequivalenten 4 Overige vlottende activa
TOTAAL DER ACTIVA

PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen – Groepsaandeel

Geplaatst kapitaal Res erves
Eigen aandelen (-) Minderheidsbelangen

Langlopende passiva

Langlopende rentedragende verplichtingen 5 Langlopende voorzieningen
Pensioen verplichting
Afgeleide instrumenten

Uitgestelde belastingverplichtingen
Langlopende handelsschulden en overige schulden Overige langlopende passiva

Kortlopende passiva

Kortlopende rentedragende passiva 5 Kortlopende voorzieningen
Pensioen verplichting
Afgeleide instrumenten

Belastingverplichtingen
Kortlopende handelsschulden en overige schulden Overige kortlopende passiva

30.06.2015

31.12.2015

3.217

0 15.170 3.053 10.555 0 37.266 0

472.051

0 360.627 72.762 0 3.495 20.745 224 10.068 4.130 541.930

3.297

0 15.244 1.498 30.003 0 30.225 0

471.144

0 344.167 15.593 0 4.563 95.365 165 7.565 3.726 552.208

TOTAAL VAN HET EIGEN VERMOGEN EN DER PASSIVA

120.903

120.903

57.631 70.393 -7.121 0

223.024

206.338 1.721 172 0 14.073 78 642

198.003

141.723 1.338 0 0 3.257 43.022 8.663

541.930

126.799

126.799

57.631 75.964 -6.796 0

205.099

190.291 2.278 172 0 10.573 1.479 306

220.310

172.209 1.338 0 0 4.663 36.907 5.193

552.208

8

B. Verkorte financiële overzichten (vervolg)
Geconsolideerde kasstroomoverzicht (indirecte methode)

Nota’s In duizenden EUR

Bedrijfsverrichtingen
– Netto resultaat
– Resultaat van ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast
– Nettokost van financiering
– Actuele belastingen 7 – Resultaat van het boekjaar

– Afschrijvingen (toevoegingen/terugnemingen)
– Waardeverminderingen (toevoegingen/terugnemingen)
– Resultaat van niet verwezenlijkt wisselen
– Voorzieningen (toevoegingen/terugnemingen)
– Uitgestelde belastingen (toevoeging / terugname) 7 – Resultaat op overdrachten van activa
– Stock options plans / IAS 19
– Aanpassingen van niet-monetaire posten

– Wijziging in voorraden
– Wijziging in vorderingen en andere te verkrijgen bedragen – Wijziging in handelsschulden
– Wijziging in fiscale schulden op bezoldigingen
– Wijziging in de overige vorderingen en schulden
– Wijzigingen van het werkkapitaal

– Ontvangen rente
– Betaalde belastingen op het resultaat (ontvangen)

Toename (afname) van de bedrijfsthesaurie

Investeringsverrichtingen

– Aanschaffing van materiële en immateriële vaste activa – Aanschaffing van financiële vaste activa
– Nieuwe toegestane leningen
– Subtotaal van de aangekochte investeringen

30.06.2016

6.646 74 4.016 1.030

11.766

263

22 -557 1.972 -2.462 -391

-1.153

-17.481 49.361 4.397 -135 2.342

38.484

178 -2.513

46.762

-112 -30 -1.195

-1.337

30.06.2015

5.193 94 2.048 556

7.891

264 -1.045 -285 -136 4.239 -556 81

2.562

-27.657 -30.091 2.900 -75 -17.603

-72.526

159 3.442

-58.472

-165 0 -4.674

-4.839

31.12.2015

19.958 167 5.088 2.566

27.779

535 1.807 -72 730 5.372 -6.803 -3

1.566

-65.088 -60.461 5.190 63 -15.475

-135.771

470 3.160

-102.796

-349

-500 -18.300 -19.149 23 4.379 3.118

7.520

-11.629

0

0 -215 168.572 -84.676 -8.799 -4.309 -324 70.249

-44.176

67.240 -44.176 94 23.158

– Overdrachten van materiële en immateriële vaste activa – Overdrachten van financiële vaste activa
– Terugbetaling van leningen
– Subtotaal van de verkochte investeringen

Toename (afname) van de investeringsthesaurie

Financieringsverrichtingen – Kapitaalverhoging
– Kapitaalvermindering – Eigen aandelen

– Nieuwe leningen
– Terugbetaling van leningen
– Betaalde rente
– Dividenden uitbetaald door de moedervennootschap 6 – Tantièmes uitbetaald voor bestuurders

Toename (afname) van de financieringsthesaurie Nettowijziging over de periode

– Kasmiddelen aan het begin van het boekjaar
– Netto schommeling van de kas
– Wijzigingen van de consolidatiekring en omrekeningsverschillen
– Kasmiddelen aan het eind van het boekjaar 4

42 22.361 19.765

42.168

40.831

0

0 -462 58.295 -72.206 -2.323 -10.911 -316 -27.923

59.670

23.158 59.670 2 82.830

23 0 3.118

3.141

-1.698

0

0 -1.066 127.697 -87.147 -3.581 -4.387 -324 31.192

-28.978

67.240 -28.978 248 38.510

9

B. Verkorte financiële overzichten (vervolg)
Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

In duizenden EUR

 

Geplaatst kapitaal

Hedging reserves

Eigen aandelen

Geconsolideerde reserves

Resultaat van het boekjaar

IAS19R reserves

Omrekenings- verschillen

Minderheids- belangen

Saldo per 01.01.2015

51.113

(6.345)

83.629

(326)

(15.167)

 

112.904

Resultaat van het boekjaar
Andere elementen van het totaalresultaat

19.958

19.958

59

(1.595)

(1.536)

Totaalresultaat

19.958

59

(1.595)

18.422

Kapitaalverhoging
Uitbetaalde dividenden
Eigen aandelen
Betalingen op basis van de aandelen Andere

6.518

6.518

(10.591)

(10.591)

(451)

(451)

(3)

(3)

Saldo per 31.12.2015

57.631

(6.796)

73.035

19.958

(267)

(16.762)

126.799

Eerste semester 2015

 

Saldo per 01.01.2015

51.113

(6.345)

83.629

(326)

(15.167)

112.904

Resultaat van het boekjaar
Andere elementen van het totaalresultaat

– –

– –

– –

– –

5.193 –

– –

– (866)

– –

5.193 (866)

Totaalresultaat

5.193

(866)

4.327

Kapitaalverhoging
Uitbetaalde dividenden
Eigen aandelen
Betalingen op basis van de aandelen Andere

6.518

6.518

– – – –

– – – –

– (451) –

(10.591) –

(770) –

– – – –

– –

– –

– – – –

– – – –

(10.591) (451) (770)

Saldo per 30.06.2015

57.631

(6.796)

72.268

5.193

(326)

(16.033)

111.937

Eerste semester 2016

 

Saldo per 01.01.2016

57.631

(6.796)

92.993

(267)

(16.762)

126.799

Resultaat van het boekjaar
Andere elementen van het totaalresultaat

– –

– –

– –

– –

6.646 –

– –

– (915)

– –

6.646 (915)

Totaalresultaat

6.646

(915)

5.731

Kapitaalverhoging
Uitbetaalde dividenden
Eigen aandelen
Betalingen op basis van de aandelen Andere

– – – –

– – – –

– (325) –

(10.911) –

(391) –

– – – –

– – – –

– – – –

– – – –

(10.911) (325) (391)

Saldo per 30.06.2016

57.631

(7.121)

81.691

6.646

(267)

(17.677)

120.903

10

NOTA’S BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE REKENINGEN OP 30.06.2016

Nota 1. Corporate inlichtingen

De raad van bestuur van 31 augustus 2016 heeft de geconsolideerde halfjaarlijkse financiële staten van de Groep per 30 juni 2016 vastgesteld .

Nota 2. Belangrijkste boekhoudkundige methodes 1. Voorbereidingsbasis

De geconsolideerde rekeningen op 30 juni 2016 werden opgesteld conform IAS 34 betreffende de tussentijdse financiële informatie.
De tussentijdse financiële rekeningen moeten als aanvulling op het jaarverslag van 31 december 2015 worden gelezen.

2. Belangrijke consolidatieprincipes en boekhoudprincipes

De waarderingsregels die werden gevolgd bij het opstellen van de geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2016, werden niet gewijzigd ten opzichte van de regels die werden gevolgd bij het opmaken van het jaarverslag op 31 december 2015.

De geconsolideerde halfjaarlijkse rekeningen zijn opgesteld conform het referentiestelsel van de IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aangenomen in de Europese Unie.

Nota 3. Seizoensgebonden informatie

De levenscyclus van de vastgoedprojecten van ATENOR kan in 3 grote fasen worden samengevat: een fase waarin de grond wordt verworven, een fase waarin het project wordt ontwikkeld en gebouwd en een commercialiserings- en verkoopfase. De duur en het proces van deze fasen zijn verschillend en kunnen evenmin van project tot project met elkaar worden vergeleken.

De opvolging en de naleving van de planning van elk van de projecten gebeuren via een systeem van regelmatige communicatie en interne controle uitgevoerd door:

 • –  een directiecomité dat wekelijks samenkomt voor elk project, en

 • –  een uitvoeringscomité dat maandelijks samenkomt voor elk project, en waarbij er een verslag wordt

  opgemaakt.
  Zodra het project in de bouwfase zit, wordt een maandelijkse vergadering georganiseerd over de vordering van de werken met:

 • –  de externe specialisten om na te gaan of de overeengekomen termijnen nageleefd worden en

 • –  de aannemer.
  Dit communicatiesysteem maakt het mogelijk om tijdig op de hoogte te zijn van de eventuele operationele risico’s, om ze te controleren en op te lossen.

  Nota 4. Overige financiële vlottende activa, kas en kasequivalenten

  Overige financiële vlottende activa Kas en kasequivalenten

  Cfr. page 8

30.06.2016

72.762

In duizenden EUR

30.06.2015

31.12.2015

TOTAAL KAS AAN HET EINDE VAN DE PERIODE

10.068

82.830

33.208

5.302

38.510

15.593

7.565

23.158

11

Nota 5. Financiële schulden

In duizenden EUR

 

Kortlopend

Langlopend

Totaal

 

Max. 1 jaar

Meer dan 1 jaar

 

BEWEGINGEN OP FINANCIËLE SCHULDEN

Op 31.12.2015

Bewegingen van de periode
– Nieuwe leningen
– Terugbetalingen van leningen
– Transfer korte termijn / lange termijn – Veranderingen als gevolg van

wisselkoerswijzigingen
– Dekking van reële waarde – Andere

Op 30.06.2016

172.209

37.565 -72.020 4.015

-58

0 12

141.723

190.291

20.248 0 -4.015

-57

0 -129

206.338

362.500

57.813 -72.020 0

-115

0 -117

348.061

De voortzetting van het werk van de projecten in de portefeuille, gekoppeld aan de herfinanciering van blok A van het project Vaci Greens, en de aflossingen van leningen na de verkoop van de projecten Trebel en van de vennootschap Air Properties hebben geleid tot een daling van de financiële schuld op 30 juni 2016 (€ – 14,44 M). Overeenkomstig de IFRS 13 bedroeg de “reële waarde” van de obligatielening (beursgenoteerd effect) van een nominale waarde van 60 miljoen euro (2012-2017) op 30 juni 2016 62,7 miljoen euro (genoteerd aan een prijs van 104,50 % op Euronext Brussels).

Nota 6. Betaalde dividenden

Dividenden op gewone aandelen, aangegeven en betaald gedurende de eerste semester:

Finaal dividend voor 2015 : € 2,00 Finaal dividend voor 2014 : € 2,00

ATENOR stelt geen tussentijds dividend voor.

Nota 7. Belastingen op het resultaat

BELASTINGVERDELING

ACTUELE BELASTINGEN

Belastingen op het resultaat van het boekjaar Aanpassingen aan belastingen van voorgaande perioden

Totaal actuele belastingen

UITGESTELDE BELASTINGEN

Gerelateerd aan het boekjaar
Gerelateerd aan fiscale verliezen van het boekjaar

Totaal uitgestelde belastingen
TOTAAL ACTUELE EN UITGESTELDE BELASTINGEN

Cfr. page 7

In duizenden EUR

30.06.2016

-10.911

30.06.2015

-4.387

31.12.2015

-4.309

In duizenden EUR

30.06.2016

30.06.2015

31.12.2015

   
   
   

-1.024 -6

-563 7

-2.611 45

   

-1.030

-556

-2.566

   
   
   

-3.818 1.846

-4.699 461

-10.610 5.237

   

-1.972

-4.238

-5.373

   

-3.002

-4.794

-7.939

   

12

Nota 8. Gesegmenteerde informatie

De hoofdactiviteit van ATENOR is de ontwikkeling van projecten rond vastgoedpromoties, met het accent op de bouw van kantoor- en flatgebouwen die een relatief homogeen karakter en een gelijkaardig risico- en rentabiliteitsprofiel vertonen.

Het activiteitenverslag van ATENOR geeft meer informatie over de resultaten en de aan- en verkopen tijdens de periode onder nazicht.

Nota 9. Materiële vaste activa

De post “Materiële vaste activa” werd enkel beïnvloed door de afschrijvingslast en de eventuele investeringen. Ze is in totaal goed voor 460 duizend euro en bestaat voornamelijk uit de inrichtingen aangebracht aan de verhuurde lokalen in het kader van het project TRP “Temporary Relocation Package” in Luxemburg.

Nota 10. Voorraden

De “gebouwen bedoeld voor verkoop” (geboekt als “Voorraad”) vertegenwoordigen de vastgoedprojecten in de portefeuille die momenteel ontwikkeld worden. Deze post bedraagt 360,63 miljoen euro, een netto stijging van 16,46 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2015. Dit verschil is voornamelijk het gevolg van (a) de voortzetting van de werken van de projecten Hermes Business Campus (Boekarest), Vaci Greens (Boedapest) en The One in Brussel (in totaal +25,33 miljoen euro) en (b) de verkopen van de appartementen van de projecten Port du Bon Dieu, Les Brasseries de Neudorf en UP-site die de voorraad verminderen ten belope van – 12,04 miljoen euro. Het saldo van het netto verschil van deze post (+3,17 miljoen euro) is verspreid over de andere projecten in ontwikkeling.

Nota 11. Aandelenoptieplannen voor het personeel en andere betalingen op basis van aandelen

Op 3 maart 2016 gaf ATENOR een nieuw aandelenoptieplan (AOP 2016) uit van dochteronderneming Atenor Group Investments (AGI). De uitgegeven opties op deze dochteronderneming brengen voordeel aan het Management, het personeel en dienstverleners van ATENOR (zie pagina 56 van het jaarverslag 2015).
Dit AOP is uitoefenbaar tijdens de volgende drie perioden: van 11 maart tot 31 maart 2019, van 9 maart tot 31 maart 2020 en van 8 maart tot 31 maart 2021.

Op 3 maart 2016 heeft de Raad van Bestuur, op voorstel van het Remuneration Committee, 528 aandelenopties op Atenor Group Participations (AGP) toegekend overeenkomstig het bezoldigingsbeleid beschreven in het deel “Corporate Governance” van het jaarverslag 2015 (pagina 58). Het bedrag opgenomen voor de eerste helft van 2016 bedroeg 1,002 miljoen euro.

Nota 12. Verbonden partijen

In het kader van het gemengde project Victor leidt het partnerschap (50/50) met de vennootschap BPI tot de consolidatie volgens de vermogensmutatiemethode van de vennootschappen Immoange, Victor Properties en Victor Estates.
ATENOR beschikt over de volgende vorderingen ten opzichte van de vennootschappen Immoange (0,24M), Victor Properties (€ 0,51 M) en Victor Estates (9,11 M).

Er hebben geen significante veranderingen plaatsgevonden met betrekking tot de verbonden partijen in de loop van de eerste helft van 2016.

Nota 13. Afgeleide instrumenten

ATENOR gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten voor tradingdoeleinden. Er werd in 2016 geen enkel nieuw contract gesloten voor een dekking van tarieven of koersen.
Het laatste IRS-contract liep ten einde in juli 2015.

13

Nota 14. Eigen aandelen

BEWEGING IN EIGEN AANDELEN

– acquisities – verkopen

Aantal te verkrijgen eigen aandelen om te dekken

TOTAAL

Nota 15. Gebeurtenissen sinds de afsluiting

Zoals aangekondigd op 12 juli heeft ATENOR zich ertoe verbonden om 90% te verwerven van de vennootschap die onrechtstreeks de zakelijke rechten bezit op het project REALEX in Brussel. Deze transactie is echter onderworpen aan de bevredigende afronding van een volledige due diligence en gaat gepaard met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.

Er valt geen andere belangrijke gebeurtenis sinds 30 juni 2016 te melden.

Op 01.01.2016 (gemiddelde prijs 40,47 € per aandeel) Bewegingen van 01.01.2015 tot 30.06.2015

Bedrag (in duizenden EUR)

6.796

615 -290

7.121

Aantal eigen aandelen

167.907

14.128 -6.500

175.535

Op 30.06.2016 (gemiddelde prijs 40,56 € per aandeel)

– stock option plan 2007

– stock option plan 2008

Aantal aandelen

32.000

9.250

41.250

14

C. Verklaring van het management

Stéphan SONNEVILLE nv, CEO, voorzitter van het Executive Committee en de leden van het Executive Committee onder wie de heer Sidney D. BENS, CFO, verklaren, in naam en voor rekening van ATENOR nv, dat bij hun weten,

 • –  de op 30 juni 2016 samengevatte financiële staten werden opgesteld overeenkomstig de IFRS-normen en een getrouw beeld bieden van het vermogen, de financiële situatie en van de resultaten van ATENOR en van de bedrijven begrepen in de consolidatiekring1;

 • –  het halfjaarlijks verslag een getrouwe uiteenzetting bevat van de belangrijke gebeurtenissen en de voornaamste transacties tussen verbonden partijen die zich tijdens de eerste zes maanden van het jaar hebben voorgedaan en van hun invloed op de samengevatte financiële staten evenals een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar (zie pagina 5 van dit document).

1

De dochterondernemingen van ATENOR in de betekenis van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. 15

D. Externe controle

Verslag van de Commissaris omtrent het beperkt nazicht van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van ATENOR NV voor de periode afgesloten op 30 juni 2016

Inleiding

Wij hebben een beoordeling uitgevoerd van de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van ATENOR NV afgesloten per 30 juni 2016, met inbegrip van de geconsolideerde balans, de geconsolideerde resultatenrekening, het geconsolideerd overzicht van het globale resultaat, het geconsolideerd overzicht van de mutaties in het eigen vermogen en het geconsolideerd overzicht van de kasstromen over de periode van zes maanden afgesloten op die datum en van geselecteerde toelichtingen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals goedgekeurd door de Europese Unie. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over deze verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.

Reikwijdte van de beoordeling

We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig met de norm ISRE (International Standard on Review Engagements) 2410, “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit”. Een beoordeling van tussentijdse financiële informatie bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een overeenkomstig de Internationale Controlestandaarden uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controle-oordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Gebaseerd op onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de bijgaande verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie niet, in alle materiële opzichten, is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 – Tussentijdse financiële verslaggeving zoals aanvaard door de Europese Unie.

De Beleggersgids Redactie
De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

TAGS
,
Gerelateerde artikels

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *