Welke soorten dividenden bestaan er zoal?

Wanneer we denken aan aandelen, dan denken we vooral aan een stijging van de koerswaarde. Onterecht, want dividenden kunnen de totale winst ook fors de hoogte instuwen. Het is niet onlogisch dat dividendaandelen het over het algemeen erg goed doen op de financiële markt. Wat die dividenden zijn en welke soorten dividenden we onderscheiden? We kunnen ze onderverdelen in drie soorten dividenden: jaardividenden, tussentijdse dividenden en interimdividenden. In de praktijk voegen we daar soms ook een bijzondere rakker aan toe: de superdividenden.

Wat is een dividend?

Vooraleer we van start gaan met het opsommen van de soorten dividenden, is het misschien nuttig om nog even te recapituleren: wat is een dividend nu weer net? Een dividend omschrijven wij als een uitkering aan de aandeelhouders. Die uitkering is onderworpen aan de vennootschapsbelasting en ondergaat in hoofde van de aandeelhouder een roerende voorheffing. In de praktijk gaat het om een uitkering van een (gedeelte van de) winst na belasting.

Lees meer: Wat verstaan we onder dividend?

Jaardividenden

De eerste in onze reeks soorten dividenden is het jaardividend. Dit is het dividend dat door de vennoten of aandeelhouders tijdens de jaarvergadering wordt goedgekeurd. De klassieker die weinig extra informatie behoeft.

Tussentijdse dividenden

De tweede in onze reeks soorten dividenden is dan weer het tussentijds dividend. Dit dividend wordt, in tegenstelling tot het jaardividend, niet door de jaarvergadering goedgekeurd. Hier speelt de bijzondere algemene vergadering een belangrijke rol. De bijzondere algemene vergadering zal zich immers, op een datum afwijkend van de statutaire datum, uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening. Het is de winst die in een vorige jaarrekening werd gereserveerd / overgedragen door de jaarvergadering, die het voorwerp van zo’n tussentijdse dividenduitkering kan uitmaken. Wettelijke of statutaire beperkingen kunnen echter belemmeringen opleggen en uiteraard zullen eventuele verliezen ook roet in het eten kunnen strooien. Een uitweiding over dergelijke wettelijke en statutaire beperkingen brengt ons te ver af van de essentie van het verhaal, maar daar komen we later zeker nog eens op terug.

Interimdividend

In ons overzicht met soorten dividenden vinden we ook het zogenaamd interimdividend terug. Dit dividend kan enkel, in tegenstelling tot de andere soorten dividenden, uitgekeerd worden indien de statuten hier aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe verlenen. Het gaat om een dividend die zich enkel mag baseren op de winst van het lopende boekjaar en het is aan strikte reglementering onderhevig (met onder andere een toezichtsbevoegdheid door de commissaris en het bijhorende verificatieverslag). We zien interimdividenden enkel terugkeren in de Comm. VA en de NV. We moeten trouwens ook meteen aanhalen dat het vennootschapsrecht in 2018 grondig wordt gewijzigd, waarbij die eerste vennootschapsvorm naar alle waarschijnlijkheid zal worden afgeschaft. Ook hier volgen we de situatie uiteraard op de voet.

Lees meer: Welke type dividend is voor jou?

Superdividenden

In ons overzicht met soorten dividenden zijn de superdividenden eigenlijk een vreemde eend in de bijt. Het gaat immers niet om een juridische maar om een economische term. Deze techniek wordt vaak toegepast om eens om de zoveel jaren een dividend uit te keren en eenmalig niet van het voordeel van de verminderde KMO-belastingen te genieten. We spreken in dat geval over een superdividend die beduidend hoger ligt dan in andere jaren. Zo’n superdividend kan periodiek terugkomen (bv. vijfjaarlijks), kan bijzondere wijzigingen behelzen (bv. lagere zaakvoerdersverloning), maar kan ook gebruikt worden in jaren met weinig winst en investeringen (fiscale kwalificatie heeft hier immers geen belang).

De Beleggersgids Redactie

De Beleggersgids redactie schrijft over beleggen, investeren in vastgoed, geld en alternatieve vormen van investeringen. Nieuws, opinies, informatie en veel meer.

Gerelateerde artikels

Een reactie achterlaten

Jouw naam verschijnt bij de reactie, jouw email adres wordt niet gepubliceerd. Alle reacties worden voor publicatie gelezen en goedgekeurd.