Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Shine Blue bvba aan hun klanten levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Shine Blue bvba, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Shine Blue bvba.

Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van Shine Blue bvba, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing aan de toekomstige relaties tussen partijen.

Elke mogelijke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden dient voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk te worden aanvaard door Shine Blue bvba.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Shine Blue bvba zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terug bezorgt aan Shine Blue bvba. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. Shine Blue bvba behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

Shine Blue bvba behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van bestelling

De annulering van een bestelling door de klant is enkel mogelijk binnen een termijn van 7 dagen na het plaatsen van de betreffende bestelling of de goedkeuring van de offerte in kwestie, en zolang Shine Blue bvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat. In geval van annulering is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 EUR.

Artikel 4. Levering

Shine Blue bvba verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Shine Blue bvba zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Shine Blue bvba geenszins. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Shine Blue bvba moeilijker of kostelijker maakt, is Shine Blue bvba gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

De website wordt pas online geplaatst na uitdrukkelijk akkoord van de klant. De klant wordt hierbij geacht alle functionaliteiten van de website voorafgaandelijk te hebben getest. Eventuele technische fouten aan de website geven in geen geval aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding ten voordele van de klant.

Artikel 5. Uitvoering

Shine Blue bvba heeft de mogelijkheid om opdrachten toe te wijzen aan eenieder van de medewerkers die voor rekening van Shine Blue bvba werken en is ook vrij om de ene medewerker te vervangen door een andere, zonder dat de klant zich tegen zulke beslissing kan verzetten.

Shine Blue bvba behoudt tevens het recht om opdrachten uit te besteden aan een onderaannemers die geen deel uitmaakt van Shine Blue bvba voor de uitvoering van haar opdrachten.

Artikel 6. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Shine Blue bvba bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 7. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Shine Blue bvba betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Iedere reclamatie met betrekking tot een factuur moet aan Shine Blue bvba gericht worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke waarvan de factuur onherroepelijk wordt geacht aanvaard te zijn. Een reclamatie kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Shine Blue bvba. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning door Shine Blue bvba, is de klant aan Shine Blue bvba nalatigheidisntresten verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de factuurdatum tot aan de volledige betaling.
Bovendien behoudt Shine Blue bvba zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Shine Blue bvba gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens behoudt Shine Blue bvba zich onder alle omstandigheden het recht voor de door haar opgerichte website onmiddellijk en zonder verdere verwittiging van de klant offline te halen in geval van laattijdige betaling.

Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren mits betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van de overeenkomst heeft betaald.

Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

Shine Blue bvba is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Shine Blue bvba zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen.

Verder is Shine Blue bvba gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Shine Blue bvba en de klant, factureert Shine Blue bvba haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat Shine Blue bvba van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

Shine Blue bvba verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Shine Blue bvba zijn middelenverbintenissen. Shine Blue bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Shine Blue bvba is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht.

Shine Blue bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Shine Blue bvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Shine Blue bvba of een aangestelde.

Shine Blue bvba is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website of het niet beschikbaar zijn van e-mail boxen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, wanneer dit te wijten is aan technische of administratievee problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

Shine Blue bvba is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

De klant vrijwaart Shine Blue bvba alsmede alle medewerkers die deel uitmaken van Shine Blue bvba of de onderaannemers die voor rekening van Shine Blue bvba werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Shine Blue bvba voor rekening van de klant.

De aansprakelijkheid van Shine Blue bvba met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Shine Blue bvba. De totale aansprakelijkheid van Shine Blue bvba, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Shine Blue bvba werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Shine Blue bvba geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Shine Blue bvba ontwikkelde sites.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Shine Blue bvba gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (artikel 7). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Shine Blue bvba werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Shine Blue bvba verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het content management systeem (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Shine Blue bvba of een derde waarmee Shine Blue bvba hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Shine Blue bvba, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Shine Blue bvba te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Shine Blue bvba onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Shine Blue bvba waarvan hij kennis neemt.

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van Shine Blue bvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Shine Blue bvba. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door Shine Blue bvba. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepalingen door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 500 EUR per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het onrechtmatig gebruik, behoudens het recht van Shine Blue bvba om een hogere schadevergoeding te eisen in verhouding met de werkelijk geleden schade.

Artikel 11. Confidentialiteit

Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, toegangscodes, enz. die Shine Blue bvba overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Shine Blue bvba.

Artikel 12. Hostingdiensten

Voor de hosting werkt Shine Blue bvba samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de algemene voorwaarden van deze hostingpartner. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Shine Blue bvba de klant een kopie van de actuele versie van de algemene voorwaarden.

De hostingdiensten worden door Shine Blue bvba aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Shine Blue bvba en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan Shine Blue bvba over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 13. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Shine Blue bvba, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Shine Blue bvba staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Shine Blue bvba. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Shine Blue bvba het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Shine Blue bvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die Shine Blue bvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Shine Blue bvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Shine Blue bvba. Bovendien behoudt Shine Blue bvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Shine Blue bvba, heeft Shine Blue bvba de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Shine Blue bvba persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 17. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Shine Blue bvba voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in de referentieportfolio van Shine Blue bvba.

Artikel 18. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Shine Blue bvba geen controle heeft, bevrijden Shine Blue bvba, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 19. Nietigheid

Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. Tevens zullen Shine Blue bvba en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen Shine Blue bvba en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zijn de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat Shine Blue bvba tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

Van toepassing vanaf 27 mei 2015